Mag.PE-CVD用有機ガス供給装置


原理

特徴

上記のプラズマCVD用のガス供給装置です。

用途

プラズマCVD用HMDSOガス供給に使用します。

戻る